نام کاربری
رمز ورود

مفاخر دریان: حاج علی اكبر ابراهيمی دريانی

  • حاج علی اكبر ابراهيمی دريانی
  • حاج علی اكبر ابراهيمی دريانی
  • حاج علی اكبر ابراهيمی دريانی
  • حاج علی اكبر ابراهيمی دريانی

حاج علي اكبر ابراهيمي درياني اولين نيمكت مدرسه را در سال ۱۳۰۸ از اروميه به دريان آوردند و در مسجد حاج علي اكبر شهسواری ، توسط غلامحسین رجائی نصب و افتتاح گردید.