نام کاربری
رمز ورود

گرمابه دریان درسال 1328 توسط آقای هاشم هاشمزاده دریانی بناگردید.
این بنا در سال 1355 توسط حاج مهدی ابراهیمی دریانی بازسازی و احیا شد.