نام کاربری
رمز ورود

مسجد جامع دریان

درسال 1368 توسط اهالی خیر دریان و شورای اسلامی محترم دریان احیا و تجدید بنا شد.