نام کاربری
رمز ورود

راهنمای آثار تاریخی

دریان با قدمت تاریخی مربوط به قبل از دوره صفویه دارای آثار تاریخی و فرهنگی زیادی می باشد که متاسفانه بعد از زلزله سال 1151  شمسی به کلی ویران شد و تعداد اندکی از آن ها باقی مانده است.

  • محله میده کاهو و بازارقاباقی و...

    محله میده کاهو و بازارقاباقی و...

    محله های میده کاهو ، مریض خانه قاباقی ، تپه، اِوَسَر، دیزَج، گیرخ آیاخ ، کوچه مراد، چوخور کوچه، بازار قاباقی (اصلی) ، کهریز ، درب منزل آقای مهدی قلی صمیعی و در آخر نمایی از خروجی دریان.

    اطلاعات بیشتر