نام کاربری
رمز ورود

قوچ سنگی دریان

قوچ سنگی در دریان در ارتفاعات کوه میشو، کنار مقبره پیر گمنام قرار داشت. قوچ سنگی در قرن های گذشته نماد نیاکان مان بود. مورخین و محققین می توانند در رابطه با اجدادمان دریان قدیم، زمان قبل از زلزله سال 1194 هجری در یوخاروکند دریان تحقیق کنند.

 

عکس اهدائی قوچ سنگی به سیمای اتحاد دریان: آقای مجید آل علی دریانی فرزند اسماعیل، تیر 1365
از سمت راست:  مجید آل علی دریانی، حسین بابائی دریانی