نام کاربری
رمز ورود

توسعه دریان: دکل زلزله نگاری دریان

دکل زلزله نگاری دریان کوه میشو
درسال 1374 مهندسین زلزله نگاری آذرباییجان شرقی - مرکز تبریز با راهنمایی آقای محمد ابوالحسنی و همکاری اسکندر یاسینی بنا شد.

امتیاز دهید!

ضعیف    عالی