نام کاربری
رمز ورود

مفاخر دریان: حاجیه خانم فاطمه ابراهیی دریانی

برق سراسری دریان قبل از سال 1333و توسط حاجیه خانم فاطمه ابراهیمی دریانی راه اندازی شد.

 

امتیاز دهید!

ضعیف    عالی