نام کاربری
رمز ورود
  • اولین کتابخانه دریان
  • اولین کتابخانه دریان

اولین کتابخانه دریان
تاسیس اولین کتابخانه در دبیرستان اتحاد دریان سال 1333 به همت اهالی دریان و گردآوری 240 جلد کتاب توسط حاجی علی اصغر گرامی در موضوعات مختلف (تاریخی ، فرهنگی ، علمی ، شیمی) تهیه و با مدیریت آقایان : رضا عبدالهیان خامنه و میرزا کاظم آل علی دریانی راه اندازی شد.

امتیاز دهید!

ضعیف    عالی