نام کاربری
رمز ورود

درمانگاه دریان: اولین درمانگاه درمنطقه دریان

 • اولین درمانگاه درمنطقه دریان
 • اولین درمانگاه درمنطقه دریان
 • اولین درمانگاه درمنطقه دریان
 • اولین درمانگاه درمنطقه دریان
 • اولین درمانگاه درمنطقه دریان
 • اولین درمانگاه درمنطقه دریان
 • اولین درمانگاه درمنطقه دریان
 • اولین درمانگاه درمنطقه دریان
 • اولین درمانگاه درمنطقه دریان
 • اولین درمانگاه درمنطقه دریان
 • اولین درمانگاه درمنطقه دریان
 • اولین درمانگاه درمنطقه دریان
 • اولین درمانگاه درمنطقه دریان
 • اولین درمانگاه درمنطقه دریان
 • اولین درمانگاه درمنطقه دریان

اولین درمانگاه در منطقه داریان توسط آقای حاج مهدی ابراهیمی دریان در سال 1334 افتتاح گردید. در آن زمان در شهرستان شبستر درمانگاهی با امکانات درمانگاه دریان ساخته نشده بود.

روانش شاد و راهش پایدار

امتیاز دهید!

ضعیف    عالی