نام کاربری
رمز ورود

مفاخر دریان: آقای شیرعلی ساعدی دریانی

  • آقای شیرعلی ساعدی دریانی
  • آقای شیرعلی ساعدی دریانی

آقایان شیرعلی ساعدی دریانی و حاج قاسم دریانی بانی مخابرات در سال 1350 بودند.

امتیاز دهید!

ضعیف    عالی