نام کاربری
رمز ورود

مفاخر دریان: حاج محمد حسین آبادی دریان

حاج محمد حسین آبادی دریان باني بازسازي و تجديد بناي مسجد حاج محمد ميرزا محمد نژاد دریانی می باشند. این بنا امروزه مسجد چهارده معصوم (تپه) نام دارد.

امتیاز دهید!

ضعیف    عالی