نام کاربری
رمز ورود

مفاخر دریان: حاجه خانم دره الصدف منافی دریانی

حاجه خانم دره الصدف منافی دریانی باني منبع آب سلطان آباد دریان هستند.زمین منبع آب از ملک مرحوم حاج گلی دریانی (سهم دختران) می باشد.

امتیاز دهید!

ضعیف    عالی