نام کاربری
رمز ورود

مسجد حاج آقا بابا: مسجد حاج آقا بابا

شادروان احمد علی فرزند کربلایی حسن داریانی - متولد 1240 وفات 1342
آقای علی فرزند کربلایی حسن داریانی - وفات 1338
کودک: رستم مولوی فرزند حاج آقا بابا (در سن 11 سالگی) - تولد 1328 وفات 1380


کربلایی حسن دارای 2 دختر  به نام های حاجیه خانم فاطمه بیگم، همسر خادم حسین (ع) اسماعیل خاقانی و حاجیه خانم زهرا بیگم، همسر حسین علی حیدری بودند.

امتیاز دهید!

ضعیف    عالی