نام کاربری
رمز ورود

مسجد حاج آقا بابا: مسجد حاج آقا بابا

شادروان علی اکبر فراقی داریانی - فرزند کربلایی حسن معروف به شیخ علی اکبر - وفات 1325
فرزندان: شادروان علی اصغر فراقی، علی اشرف فراقی، محمد ابراهیم فراقی و حاجیه خانم صفیه فراقی ، مادر شهید حسن امیر بگلویی داریانی

امتیاز دهید!

ضعیف    عالی