نام کاربری
رمز ورود

خاطره ها: مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز

 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز
 • مجموعه ای از تصاویر خاطره انگیز

در اینجا یاد می شود از مرحوم حاج علی اشرف کوثری و حاج علی اصغر جهادی دریانی که در توسعه کشاورزی در منطقه شاه ولی دریان نقش بسزایی داشتند. و یادگاری با ارزش برای نسل های پس از خود بر جا گذاشتند.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

 

امتیاز دهید!

ضعیف    عالی